Науково-дослідна частина здійснює...

Версія для друку
У галузі наукових досліджень:

 •       •   Проведення фундаментальних та пошукових досліджень з проблем природничих, суспільних, гуманітарних і технічних наук;
 •       •   Проведення прикладних досліджень за замовленнями вітчизняних та закордонних підприємств, установ, організацій, фізичних осіб та ініціативних НДР щодо вирішення актуальних завдань науково-технічного розвитку;

У галузі планування і організації наукових досліджень:

 •       •   Визначення пріоритетних і перспективних напрямів наукових досліджень в університеті;
 •       •   Проведення внутрішньої та зовнішньої експертної оцінки проектів для виконання наукових досліджень;
 •       •   Організація роботи щодо укладання договорів із вітчизняними та закордонними замовниками для створення науково-технічної продукції, надання науково-технічних послуг, маркетингових досліджень;
 •       •   Розробка бізнес-пропозицій і бізнес-планів для впровадження наукових досліджень у виробництво;
 •       •   Визначення переліку науково-дослідних робіт, перспективних для впровадження в регіоні та галузі. Координація взаємодії виконавчої влади і місцевого самоврядування з ученими університету;
 •       •   Забезпечення державної реєстрації науково-дослідних робіт, своєчасності і достовірності звітності, що подається до органів державної статистики, до Міністерства транспорту України та до Міністерства освіти і науки України;

У галузі інформаційного забезпечення наукових досліджень:

 •       •   Організація виставкової діяльності та пропаганда результатів наукових досліджень через видання рекламно-інформаційної продукції;
 •       •   Здійснення роботи щодо правової охорони в Україні та за її межами об'єктів інтелектуальної власності університету, оформлення матеріалів заявок на об'єкти промислової власності та авторського права. Організаційно-методичне керівництво захистом об'єктів, що складають комерційну таємницю або конфіденційну інформацію, від недобросовісної конкуренції;
 •       •   Науково-методичне керівництво й участь у проведенні патентних досліджень на всіх етапах виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робот (НДДКР), контроль за їх науково-технічним рівнем;
 •       •   Організація сумісно з керівниками та виконавцями НДДКР роботи щодо виявлення перспективної тематики для комерційної реалізації, підготовка пропозицій та необхідних матеріалів для продажу ліцензій на об'єкти промислової власності та авторського права;

У галузі забезпечення зв'язку наукових досліджень з навчальним процесом:

 •       •   Організація науково-технічної діяльності студентів, проведення олімпіад і конкурсів;
 •       •   Сприяння активному використанню технічної бази університету студентами, аспірантами і докторантами для проведення наукової роботи, виконання курсових і дипломних робіт, виробничої практики;
 •       •   Участь у розробці й модернізації навчальних та науково-дослідних лабораторій. У галузі підвищення кваліфікації кадрів (у порядку, передбаченому чинним законодавством) - організація атестації наукових працівників університету.