Звіт про наукову роботу університету за 2013 р.

Версія для друку
       
130620121413.jpg2013-06-12 10.10.22.jpg2013-08-05 10.45.06.jpg 290820131882.jpg

       Наукова діяльність в Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна здійснюється силами 27 наукових підрозділів та науковими групами на кафедрах. Штат працівників наукових підрозділів за останні роки демонструє позитивну динаміку причому за останні 5 років кількість наукових працівників університету збільшилася більш ніж на третину в основному за рахунок залучення молоді.
       Підготовка наукових кадрів в університеті ведеться через аспірантуру та докторантуру. В університеті працює 3 спеціалізованих вчених ради по захисту докторських та кандидатських дисертацій. Кількість захищених у 2013 році дисертацій співробітниками університету  - 4 докторські і 18 кандидатських.

DSC_2293.jpgIMG_0075.jpgDSC_2381.jpg

       У 2013 році виконувалось 1 фундаментальна, 6 прикладних та 249 госпдоговірних науково-дослідних робіт із загальним обсягом фінансування біля 22,5 млн. грн. Співвідношення обсягу фінансування науково-дослідних робіт з загального фонду державного бюджету до спеціального складає 1 до 47. П’ята частина коштів на виконання науково дослідних робіт надійшла від іноземних замовників.
       У 2013 році закінчено 3 прикладні науково-дослідні роботи, що фінансувалися за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, які були розпочаті згідно з наказом Міністерства інфраструктури. Всі роботи виконані відповідно з технічними завданнями.
       Науково-дослідна робота “Удосконалення методів оцінки та підвищення функціональної безпеки в експлуатаційній роботі на залізницях”. Фактичний обсяг фінансування НДР склав 207,4 тис. грн. 
       Основними результатами, досягнутими в НДР є наступні
  •        - отримано нові залежності між показниками надійності закріплення рухомого складу та параметрами поїздів і станційних колій, що дозволяє зменшити норми закріплення без погіршення показників безпеки руху поїздів;
  •        - розроблено завадостійкий колійний приймач тональних рейкових кіл, який дозволяє зменшити вплив як зосереджених за спектром, флуктуаційних, так і імпульсних завад;
  •        - удосконалено математичні моделі функціонування залізничних станцій, систем залізничної автоматики та енергопостачання та розроблено на їх основі відповідне програмне забезпечення. 
       За результатами НДР захищено 1 дисертацію д.т.н. та 2 дисертації к.т.н., опубліковано один навчальний посібник, 2 монографії 21 статтю (2 з яких у престижних закордонних виданнях), 44 тези, отримано 4 патенти на корисні моделі, подано до редакції закордонних видань 2 статті, підготована 1 заявка на корисну модель. Впровадження на підприємствах Укрзалізниці та промисловому залізничному транспорті. Обсяг залучених коштів склав 353 тис. грн.
       Науково-дослідна робота «Удосконалення техніко-економічних показників пасажирського рухомого складу». Фактичний обсяг фінансування НДР склав 166,5 тис. грн.
       Шляхом оптимізації параметрів ресорного підвішування розроблена удосконалена конструкція візка пасажирського вагона, що забезпечує зменшення сили тертя в точках контакту колеса та рейки і, як наслідок зменшення опору руху від 2,8% в кривих ділянках до 43,6% на прямих ділянках. Завдяки цьому забезпечується зменшення зносу коліс та рейок, зменшення витрат на тягу поїздів, підвищення комфорту пасажирів. - Розроблено новий порядок визначення рентабельності окремого пасажирського поїзду дальнього сполучення, за якою можна буде: правильно розраховувати витрати на окремий пасажирський поїзд з розподілом на пасажирську, інфраструктурну, локомотивну, та моторвагонну, розроблено нові методи нанесення композиційних електрохімічних покриттів на елементи рухомого складу, удосконалено математичні моделі розрахунку рухомого складу.
       За результатами НДР захищено 1 дисертацію д.т.н. та 8 дисертацій к.т.н., опубліковано один словник, 2 монографії 33 статті, 74 тези, отримано 12 патентів на корисні моделі, підготовлено 4 заявки на корисні моделі.
       Результати роботи використані при розробці ПАО «Крюківський вагонобудівний завод» пасажирського рухомого складу нового покоління, а також при випробуваннях вітчизняного та закордонного рухомого складу. Загальний обсяг залучених коштів складає 15,5 млн. грн.
       Науково-дослідна робота «Удосконалення техніко-економічних показників пасажирського рухомого складу». Фактичний обсяг фінансування НДР склав 110,12 тис. грн.
       Розробка ресурсозберігаючих технологій для захисту елементів інфраструктури від природних та техногенних впливів 
  •        - розроблено нову статико-динамічну модель взаємодії прогонової будови моста і залізничного рухомого складу з урахуванням безпосереднього впливу хімічно активних речовин на поверхню конструкції;
  •        - розроблено принципово нові системи пожежогасіння для мостових конструкцій (спринклерна, хладонова), а також експериментальну методику визначення температурних напружень у балках мостових конструкцій;
  •        - за результатами дослідження фізико-хімічних процесів, які відбуваються внаслідок техногенної аварії з розливом аміаку, визначено напружено-деформований стан конструкцій моста та навколишнього середовища, запропонована технологічна схема ліквідації наслідків аварії.
       За результатами НДР захищено 1 дисертацію д.т.н. та 1 дисертацію к.т.н., опубліковано два підручники, 1 монографію 10 статей, 10 тез, отримано 1 патентів на корисні моделі, підготовано 1 заявку на корисну модель. Обсяг залучених коштів - 239,4 тис. грн.
       Значний обсяг наукових досліджень університетом виконувався в рамках госпдоговірних НДР.
       Зокрема розроблена конструкторська документація на вагон-автомобілевоз та 16-вісний транспортер вантажопідйомністю 240 тон. Розроблена технологія у установка для очищення щебеню паром.

IMAG0005.jpgтранспортер.jpg

      Випробувальними підрозділами університету проведено випробування електропоїздів  виробництва Skoda моделі  EJ 675, міжрегіонального електропоїзда виробництва Крюківського вагонобудівного заводу, нових зразків пасажирських вагонів, напіввагонів, платформ, хоперів, платформ, елементів рухомого складу.
       Унікальною за обсягами та складністю роботою були обстеження та випробування автодорожнього переходу через Дніпровську ГЕС.
       Стратегічним напрямком розвитку університету є виконання науково-дослідних робіт на замовлення іноземних підприємств та організацій. Основними замовниками науково-дослідних робіт університету є підприємства Казахстану, Російської федерації, Китаю, Чехії, Польщі. DSC_0805.jpgIMG_8577.JPGDSC_1544.jpg

       У 2013 році виконано подовження акредитації випробувальних підрозділів університету у Національному агентстві з акредитації та Регістрі з сертифікації на Федеральному залізничному транспорті Російської Федерації. Стратегічним завдання ДНУЗТ останніх років є створення при університеті Інноваційного центру науково-технічного розвитку, який дозволить якісно змінити рівень наукових досліджень університету та суттєво збільшити обсяги госпдоговірних наукових послуг, що ним надаються. У 2013 розроблено ескізний проект інноваційного центру, який успішно прошов містобудівну експертизу.

Инновационный центр.pngИнновационный центр+.pngИнновационный центр++.png

       У 2013 році університет приймав участь у двох міжнародних проектах в рамках програми TEMPUS: «Комунікаційні та інформаційні технології для забезпечення безпеки і ефективності транспортних потоків: Європейсько-Російсько-Українська магістерська і докторська програми 
з інтелектуальних транспортних систем (СITISET)» та «Магістр інфраструктури та експлуатації високошвидкісного залізничного транспорту в Росії та Україні (MieGVF)». Зокрема в рамках проекту CITISET в університеті була створена лабораторія Інтелектуальних транспортних систем.
       За 2013 рік університетом організовано і проведено 19 міжнародних науково-технічних конференції та 2 наукові семінари. Прийнято участь у 5-ти міжнародних та 3-х всеукраїнських виставках.  

DSC_0405.jpgDSCN6627.jpgDSC_2178.jpg

       За 2013 рік співробітниками університету опубліковано 1433 наукових публікацій з них 20 монографій, 14 підручників і навчальних посібників, 437 статей у фахових виданнях, 55 статей у іноземних виданнях, 907 інших публікацій.

3.png4.png5.png31.png05378fab334b740e76e4f0e9ec403568.jpg1391763010037.pngМонограф_Бобровский-Дорош.jpg Монограф_Власова_Вступ.jpg 6.png

       Університет є засновником 7 наукових видань.
       Журнал «Наука і прогрес транспорту» включено до 15 науковометричних баз даних. Видання підготовлено до включення до до індексу Scopus. За рік було видано 6 номерів журналу. Інші шість видань було видано по два номери.

Обложка_2013_1.jpgэлектрики.jpghomepageImage_uk_UA.pnghomepageImage_en_US.jpgСборник_Мосты-3.jpgСборник_Технологии.jpgБез имени-1.jpg
      
      У 2013 році у мережі університету відкрито доступ до міжнародної універсальної науковометричної БД Scopus та до повнотекстової БД ScienceDirect. Бібліотекою організовано моніторинг науково метричних баз даних з розміщенням інформації на сайті про наукові публікації у Scopus, та кількість посилань на них.

l1.jpgl2.jpgl4.jpg
       
Вручение госпремии.jpg
       За 2013 рік було подано 41 заявку на охоронні документи, отримано 27 патентів.
    Одним із успіхів університету у 2013 році було отримання державної премії України в галузі науки і техніки за роботу «Розробка та впровадження нових ресурсозберігаючих і техногенно-безпечних технологій будівництва метрополітенів і тунелів в Україні» доцентом кафедри «Тунелі, основи та фундаменти» Тютькіним Олексієм  Леонідовичем.
IMG_7803.jpg
     Успішною була також і робота молодих учених та студентів у 2013 році. Зокрема рада молодих учених ВНЗ отримала 2-ге місце у обласному конкурс
і «Краща рада молодих учених», робота «Розробка методів підвищення ефективності експлуатації інфраструктури та рухомого складу залізничного транспорту в умовах реформування галузі» пройшла до другого етапу конкурсу на присудження Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2013 рік, студенти університету отримали 18 нагород у других етапах Всеукраїнських конкурсів та олімпіад.