Для вступників

Версія для друку
   Університет веде підготовку докторантів та аспірантів за рахунок коштів Державного бюджету України – за державним замовленням та за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).  

 

Вартість навчання у докторантурі – 22834,60 грн. за рік;

-  45669,20 грн. за весь період навчання.Вартість навчання у аспірантурі за денною формою навчання складає:

науковий керівник - професор, доктор наук – 24065,00 грн. за рік;

- 96260,00 грн. за весь період навчання;

науковий керівник - доцент, кандидат наук - 17076,00 грн за рік;

- 68304,00 грн за весь період навчання;Вартість навчання у аспірантурі за заочною формою навчання складає:

науковий керівник - професор, доктор наук – 21185,00 грн. за рік навчання;

- 84740,00 грн. за весь період навчання;

науковий керівник - доцент, кандидат наук - 14195,00 грн за рік навчання;

- 56780,00 грн. за весь період навчання;

Вартість навчання для іноземних громадян за заочною формою– 2 500,00 USD.

Вартість навчання для іноземних громадян за денною формою– 3 200,00 USD

 

ДОКТОРАНТУРА

 

На підставі угод, що укладаються з докторантом і керівником вищого навчального закладу до докторантури приймаються громадяни України, кандидати наук, що мають наукові досягнення в обраній галузі. 

Вступники до докторантури, подають:

• заяву на ім’я ректора;

• згода на збір та обробку персональних даних;

• копію першої сторінки паспорту;

• особистий листок з обліку кадрів з фотокарткою, який засвідчено відділом кадрів за місцем основної  роботи;

• копія трудової книжки (засвідчена НК);

• копію диплома кандидата наук або доктора філософії;

• копію атестату доцента, с.н.с. за їх наявністю;

• розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дослідницької роботи та/або інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту;

• список опублікованих наукових праць та винаходів;

• медичну довідку про стан здоров’я  за формою № 086-о;

• ідентифікаційний код;     

• письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, із згодою бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури;

·  висновок структурного підрозділу щодо доповіді вступника до докторантури;

• дві фотокартки розміром 3х4.


Нормативний строк підготовки доктора наук у докторантурі - два роки

Прийом документів до 1 липня 2021 року

Початок підготовки докторантів в докторантурі – 1 жовтня 2021 року


АСПІРАНТУРА

 

Основною формою підготовки здобувачів ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти є аспірантура 

Термін навчання в аспірантурі:

• денної форми навчання - 4 роки;

• заочної форми навчання - 4 роки.

 

Особи, допущені до вступних іспитів в аспірантуру, складають два вступні іспити за програмами вищого навчального закладу:

• іноземну мову;

• фахове випробування.

 

Особа може вступити до університету для здобуття ступеня доктора філософії на основі освітнього рівня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), здобутого за іншою спеціальністю. При цьому приймальна комісія може призначити додаткове випробування за обраною спеціальністю.  

Особи, вступники до аспірантури, подають:

• заяву на ім'я ректора,

• особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою установи, в якій вступник до аспірантури працював;

• дві фотокартки розміром 3х4;

• список опублікованих наукових праць і винаходів, копії опублікованих статей/тез (за наявності);

• дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності;

Вимоги та критерії оцінювання дослідницької пропозиції можна переглянути за посиланням

• медичну довідку про стан здоров'я за формою № 086-о;

• завірену копію диплома про закінчення закладу вищої освіти;

• рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу (за наявності);

• копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера для осіб, які вступають до аспірантури на денну форму навчання, якщо немає відмітки в паспорті про його відсутність);

• довідку з постійного місця реєстрації (для осіб, які мають намір проживати в університетському гуртожитку);

• міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні В2 – С2 (за наявності);

• військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;

• реферат за обраною спеціальністю для здобуття ступеня доктора філософії подають вступники на основі освітнього рівня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), здобутого за іншою спеціальністю.

Особам, які здобули вищу освіту за кордоном, встановлюється еквівалентність поданого диплома відповідно до «Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти», затвердженого наказом МОН України № 504 від 05.05.2015 року.

 

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобуту вищу освіту може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про закінчення вищого навчального закладу, здобуття відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня та кваліфікації.

 

Строки прийому у аспірантуру:

• Прийом документів до аспірантури з 16.08.2021 р. по 01.09.2021 р.
• Вступні іспити до аспірантури з 02.09.2020 р. по 08.09.2021 р.
• Термін зарахування вступників за державним замовленням до 15.09.2021 р.
• Термін зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб, за рахунок цільових державних кредитів до 30.11.2021 р.
• Початок навчання в аспірантурі не пізніше 01 жовтня 2021 р.


Возврат к списку