Профілі наукових керівників

Версія для друку
Коло наукових інтересів: екологічна безпека, ресурсозбереження, Безпека на транспорті, охорона навколишнього середовища


Має 189 публікацій, з них 181 наукових та 8 навчально-методичного характеру, у тому числі 59 наукових праць, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих та фахових виданнях.


Зеленько Ю.В.є автором понад 150 наукових праць (9 монографій, наукові статті у фахових виданнях, навчальні посібники, патенти), серед яких:
1.Zelenro J., Myamlin S., Sandovskiy M. Scientific foundation of management of the environmental safety of oil product turnover in railway transport. : Дніпропетровськ: Вид-во «Літограф», 2014. – 332 с.
2. Ю.В.Зеленько. Разработка мероприятий по ликвидации экологических последствий транспортных аварий с нефтепродуктами.: Дніпропетровськ: Издательство Маковецкий, 2010. – 192 с.
3. Ю.В.Зеленько. ,Журавель І.Л., Мурадян Л.А., Лещинська А.Л., Музикіна С. Посібник для курсу спеціального навчання з питань перевезень небезпечних вантажів на залізничному транспорті. Частина 2. Спеціальний курс. : Посібник. –Дніпропетровськ, Вид-во ДНУЗТ, 2015, -135с..
4. Ю.В.Зеленько., Мямлін С.В., Недужа Л.О. Параметрична екологія на залізничному транспорті: принципи, оцінка, контроль, безпека. Дніпропетровськ: Вид-во «Літограф», 2014. – 240 с.
5. Ю.В.Зеленько. Наукові основи екологічної безпеки технологій транспортування та використання нафтопродуктів на залізничному транспорті. : Дніпропетровськ: Вид-во «Маковецкий», 2010. – 242 с.
6. Ю.В.Зеленько. ,Л.Д. Тарасова, М.С. Безовська. Підвищення рівня екологічної безпеки при поводженні з відпрацьованими моторними оливами залізничної інфраструктури: Монографія. –Дніпропетровськ: Вид-во "Літограф", 2016. -150 с.
7. Zelenro J., Bezovska M.S. Development of an environmentally friendly scheme for the recovery of used engine oils: New stages of development of modern science in Ukraine and EU countries: monograph- part-3 / edited by authors. – 3rd ed. – Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2019. – P. 143-168.
8. Ю.В.Зеленько , А. Самарська. Підходи до оцінки забрудненості ґрунтів важкими металами: Сталий розвиток – стан та перспективи: матеріали міжнародного наукового симпозіуму SDEV 2018, Львів-Славське, Україна,—Львів: Панорама, 2018., —С. 113–116. (Технології захисту довкілля для сталого розвитку).
9. Ю.В.Зеленько, Безовська М. С., Розгон О. В., Кравченко В. О. Щодо проблеми відновлення оливних відходів залізниць: Вісник сертифікації залізничного транспорту. – 2019. – № 06 (58). – С. 5-9. (фахове видання).
10. Ю.В,Зеленько, Д.М. Зеленько, Л.О. Недужа. Вивчення негативного впливу нафтопродуктів на металеві елементи залізничної інфраструктури: Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту, 2020, № 5 (89), С. 105–115. (фахове видання).
11. Ю.В,Зеленько, А.В. Самарська. Закономірності поширення та акумуляції важких металів у ґрунтах залізничної інфраструктури: Залізничний транспорт України, №3/2018, С. 13–21. [PDF] from irbis-nbuv.gov.ua. (фахове видання)
12. V. Samarska. Assesment of the railway influence on the heavy metal accumulation in soil.: Наука та прогрес транспорту. – 2018. – № 4 (76). – С. 25–35. – doi: 10.15802/stp2018/140551. (фахове видання).
13. Bezovska, M., Kuznetsov, V., Muntian, A Resource saving and eco-friendly technology for disposal of used railroad engine oils: Rocznik Ochrona Srodowiska, 2020, 22(1), стр. 171–180, Стаття в журналі, що індексується в системі WOS or Scopus
14. Keršys, A., Neduzha, L. Enhancement of operational reliability of elements in the diesel engine cooling system of locomotives: Transport Means - Proceedings of the International Conference, 2020, стр. 496–501 Стаття в журналі, що індексується в системі WOS or Scopus
15. Bezovska, M., Skvireckas, R., Neduzha, L. The impact of motor oils quality on improving the reliability in operation of traction rolling stock: Transport Means - Proceedings of the International Conference, 2020, 2020-September, стр. 568–572. Стаття в журналі, що індексується в системі WOS or Scopus
16. Мямлин С.В. Недужая Л.А. Современные подходы к контролю шума от подвижного состава и созданию шумовых карт железных дорог: «Транспорт Российской Федерации». Журнал о науке, практике, экономике, no. 3 (58), 2015, pp. 50-53.
17. С.Ю. Трєпак, А.В. Самарська. Екологічна оцінка перспективи організації залізничних туристичних перевезень в закарпатському регіоні.: Scientific Journal «ScienceRise» №10, Issue 2 (15), рр.13-17. DOI: 10.15587/2313-8416.2015.51200.


Зеленько Ю.В. є міжнародним експертом з безпеки мультимодальних перевезень при Міністерстві інфраструктури України. На громадських засадах здійснює керівництво Центром спеціального навчання з питань перевезення небезпечних вантажів на залізничному транспорті та працює в Інституті післядипломної освіти університету, де координує питання підвищення кваліфікації фахівців і керівників технічних спеціальностей у розділі «Охорона навколишнього середовища», а також спеціалістів-екологів за фахом.
З 2016 р. є членом Науково-методичної комісії МОН з біології, природничих наук та математики (НМК 7) та активно залучається у якості експерта з акредитації за фахом. Проявляючи ініціативу, приймає участь у роботі творчих колективів з розробки галузевих стандартів вищої освіти України.
Вносить вагомий вклад у розвиток та підтримку студентської науки на кафедрі, щорічно готує студентів для участі у наукових конференціях; займається організацією та проведенням І туру та підготовкою студентів до участі у ІІ турі Всеукраїнської олімпіади за напрямом підготовки 101 «Екологія», в яких студенти ДНУЗТ неодноразово виходили переможцями та постійно займають призові місця.
Являється головою секції «Екологічна безпека» щорічної міжнародної конференції науково-практична конференція "Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту" та науковим секретарем оргкомітету міжнародної науково-практичної конференції «Екоінтелект».
Є гарантом освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії в галузі природничих наук за напрямом 101 «Екологія» та з 2010р. керує підготовкою аспірантів за спеціальностей 101 – Екологія, 275 – Транспортні технології (за видами) – Калимбет М. В., Шнайдерман О.Ю., Янченко Д. А.
За цей час підготувала до захисту наступних аспірантів:
- за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека Безовська М.С (дата захисту 19.03.2015, к.т.н., «Підвищення рівня екологічної безпеки при поводженні з відпрацьованими нафто-продуктами на залізниці»);
- за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека Сорока М.Л. (дата захисту 11.10.2019, к.т.н, «Підвищення екологічної безпеки урбанізованих територій при поводженні з відходами рослинного походження»),
а також аспіранти Лещинська А.Л., Трепак С.Ю., Самарська А.В.
Постійно залучається провідними підприємствами галузі в якості експерта з питань підвищення рівня екологічної безпеки, надійності рухомого складу та розслідування катастроф і надзвичайних ситуацій на залізничному транспорті.
За досягнення в науково-педагогічній роботі має подяки від МОН, нагороджена грамотами Дніпропетровської Облдержадміністрації, Державної адміністрації залізничного транспорту України та університету.
Ключові слова: екологічна безпека, ресурсозбереження, Безпека на транспорті, охорона навколишнього середовища, environmental safety, resource saving, transport safety, environmental protection

Переглядів :

Назад до списку