Профілі наукових керівників

Версія для друку
Власова Татьяна Ивановна
Напрям (коло) наукових інтересів: гендерні дослідження, дискурсивна лінгвістика та теорія перекладу, філософія постмодернізму, літературна критика.

Наукові публікації (2015–2020 рр):
Навчальні посібники і монографії:
1. Власова Т. І., Пшінько О.М. та колектив авторів Від гендерних ідеологій до дискусій про сучасну сім’ю. Монографія. [Текст] /– Дн-вськ: Видавництво ПФ «Стандарт-Серві», 2015. – 160 с.
2. Власова Т. І., Кікінежді О.М. та колектив авторів. Трансформації феномена волонтерства в дискурсивних практиках публічної сфери життя. Монографія [Текст]. – Дн-вськ: Видавництво ПФ «Стандарт-Серві», 2017.–140с.
3. Т.І.Власова С. В. Мямлін Слово і переклад [Текст]: навчальний посібник / Т. І. Власова, С. В. Мямлін; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. - Дніпропетровськ, 2015. - 126 с. (з грифом МОН).
4. Т.І.Власова С. В. Мямлін, Н. І. Білан, В. Я. Тюренкова. Переклад англомовної літератури в галузі залізничного транспорту [Текст]: Навчальний посібник / С. В. Мямлін, Т. І. Власова, Н. І. Білан, В. Я. Тюренкова; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дн-вськ, 2015 .- 159 с. (з грифом МОН).
5. Т.І.Власова, І.А. Колієва Переклад у сфері професійної та наукової комунікації (конференції, офіційні зустрічі, ділові перемовини). Навчальний посібник / Т.І. Власова, І.А. Колієва. – Дн-вськ: 2016. – 131 с. (з грифом МОН).
6. Т.І.Власова. Learn Science. Навчальний посібник для здобувачів рівнів «магістр» та «доктор філософії» технічних навчальних закладів./ Т.І.Власова : Дніпроперовський нац. ун-т залізн.тр-ту ім. акад. В.Лазаряна. – 2-ге видання, перероблене та доповнене. – Дніпро, 2017, –172 стор. (з грифом МОН).
7. Власова Т., Грабовська І., Галицька Ю. Актуальний гендер: міжнародний та український контекст. Монографія [Текст]. – Київ: Видавництво ПФ «МІЛЕНІУМ», 2018. – 132с.

Наукові статті:
1. Кризис гендерной идентичности в нарративах и дискурсах постмодерна. Наукові записки. – Серія: Гендерні дослідження. – Острог, 2015, С.20-25.
2. Материнство й матерналізм у гендерних режимах неолібералізму й дискурсах постмодерну. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького. Сбірник наукових праць VERSUS (5)’ 2015, С.79-84.
3. Postmodern poetics and architecture: local contexts and narratives. Поетика постмодерну та архітектура: локальні контексти й наративи. London Review of Education and Science. No.2. (18), July-December, 2015 VOLUME VII “Imperial College Press”, 2015. с 581-588
4. Сексуальная идентичность в нарративах и дискурсивных практиках постмодерна. Наука в современном информационном обществе. Science in the modern information society VI, Vol. 3, spc Academic Create Space, 4900 La Cross Road, North Charleston, SC, USA 29406, 2015. С. 156-159
5. Определение гиперструктуры предложения как исходный этап перевода на английский язык русских и украинских простых предложений активного залога. Cambridge Journal of Education and Science, № 1(15), (January - June). Volume II. “Cambridge University Press”, 2016. С.684-690
6. Материнство как перформативная практика в современных концепциях постструктуралистов. London Review of Education and Science, 2016, № 1(19), (January-June). Volume III. “Imperial College Press”, 2016. С. 690-696.
7. Постмодернизация гендерных нарративов в дискурсивных сценариях западной литературы («В одном лице» Дж. Ирвинга). London Review of Education and Science, 2016, № 1(19), (January-June). Volume III. “Imperial College Press”, 2016. - 1029 p. – С. 504-510.
8. Transformations of Culture in Multicultural Discourses of Postmodernity. Трансформації культури у мультикультурних дискурсах постмодерну. Теоретико-методологічні проблеми консолідації українства в умовах внутришніх трансформацій постколоніальний дискурс в українознавчій науці. Українознавчий альманах. Випуск 19. – К.: «Міленіум+», 2016. – 194 с.
9. «Конфликт интерпретаций» как проблема перевода научного текста. Academsc science- problems and achievements XI-North Charleston, USA, 2017. – Vol.1. c.162-167
10. Культура vs культурализм в дискурсах и практиках постмодерна. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького Науково-теоретичний часопис Versus. – 1 (7). - Мелітополь, 2016. - с. 16-20.
11. Теоретико-методологічні проблеми консолідації українства в умовах внутрішніх трансформацій: постколоніальний дискурс в українознавчій науці. Українознавчий альманах. Випуск 19. – К.: «Міленіум+», 2016. – 194 с.
12. Концепты и идеология в трансформациях дискурсов и нарративов постмодернизма. - Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького Науково-теоретичний часопис Versus 1(8) 2016. Мелітополь, 2016.
13. Трансформації культури у мультикультурних дискурсах постмодерну. - Українознавчий альманах. Випуск 19, Київський нац. ун-тет імені Тараса Шевченко, Київ, 2016, с.9-11.
14. Рецепция концептосферы блага в дискурсах и интерпретациях
постмодернизма. Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах «ГРАНІ». Дніпропетровськ, №12/2, 2017.– С.114-129.
15. Dialectics VS hermeneutics: history and literature in the analysis of the biographical texts. - Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького. Науково-теоретичний часопис Versus, № 10, Мелітополь, 2018. (у співавт. з Г. Г. Кривчиком).
16. Рецепція біографічного методу в сучасних історико-антропологічних студіях // Антропологічні виміри філософських досліджень. – Дніпро, 2018 . – № 13. – С. 156–165. (Web of Science).
17. Феминизм как маргинесс гендерного проекта постмодерна. Фемінізм як маргінес гендерного проекту постмодерну. Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах «ГРАНІ». Дніпропетровськ, Том 21, №12, 2019. С.16-25.
18. Interpretive subjectivity and gender relativism in the theories of postmodernism. Міждисциплінарні дослідження складних систем. № 14, 2019. С. 99-105. (Web of Science).
19. New religions as the postsecular epiphenomenon of globalisation in the contemporary Ukrainian society. HTS Teologiese Studies / Theological Studies. 2020. 76(1). 10.4102/hts.v76i1.5711. (Scopus).

Захищені кандидатські дисертації:
1. Скиба Е.К. Особливості становлення ґендерної теорії у філософії постмодерну (історико-філософський аналіз), 2010р.
2. Костюк Н.П. Експлікація фемінінності та маскулінності у західноєвропейській філософії (історико-філософський аналіз)», 2011р.
3. Купцова Т.А. Архетипні основи ґендерних стереотипів традиційної української філософії, 2012р.
4. Пустова М.І. Гендерная эпистемология в философии постмодерна (историко-философский анализ), 2013р.
5. Макєшина Ю.В. Феномен материнства в дискурсах неклассической и постклассической западноевропейской философии (историко-философский анализ), 2014 г.
6. Колієва І.А. Трансформация феномена женской субъективности в философии постмодерна (историко-философский анализ), 2015г.
7. Зімарьова Ю.В. Рецепція антропологічної парадигми Просвітництва в філософських теоріях постмодернізму (історико-філософський аналіз), 2016 р.

Ключові слова з напрямку досліджень: феміністська філософія, герменевтика тексту, інтерпретація та переклад, постмодерністська критика, масова культура. 

Переглядів :

Назад до списку