Профілі наукових керівників

Версія для друку
Головкова Людмила Степановна
Напрям (коло) наукових інтересів:
Дослідження та удосконалення теоретико-методологічних, методичних підходів, розробка практичних рекомендацій щодо управління потенціалом соціально-економічних систем в умовах цифровізацїї світу, розвиток механізмів поведінкової економіки, формування ефективних систем управління економічною безпекою підприємств.

Наукові публікації:
1.Golovkova L. The institutional content of the human capital of the national economy. \\ L. Golovkova , V. Kolomiiets «Baltic Journal of Economic Studies», Vol. 3 N. 5. Riga: Publishing House “Baltija Publishing”, 2017, 289-293. (Web of Science).
2.Golovkova L. Innovation infrastructure of Ukraine: assessment of the effectiveness of the action and ways of improvement / A. Kniazevych, V. Kyrylenko, // Baltic Journal of Economic Studies. – Vol. 4. – No. 1 January. – 2018. – P. 208–218. (Web of Science).
3.Blynova O. Ye., Sheviakov O. V., L. Golovkova PHILOSOPHICAL AND SOCIO-CULTURAL MEASURES OF PSYCHOLOGICAL SAFETY OF PERSONALITY Антропологічні виміри філософських досліджень : зб. наук. пр. / Дніпропетров. нац. ун-т залізнич. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Д.: Вид-во ДНУЗТ, № 2, 2018. (Web of Science).
4. L. S. Golovkova, Y.O. Yuhnovska. THE DEVELOPMENT OF THE TOURIST SPHERE OF UKRAINE AND ZAPORIZHZHA REGION BASED ON THE CLUSTER APPROACH. Journal of Geology, Geography and Geoecology. Dnipro. 2019. 28(4). 640-648pp. (Web of Science).
5. Zoia Kaira1, Liudmila Golovkova, Ivan Rekun, Yurii Trubai The hybrid trains in international logistics transportation matec Web Conf. Volume 294, 2019 2nd International Scientific and Practical Conference “Energy-Optimal Technologies, Logistic and Safety on Transport” (EOT-2019) 04017 DOI https://doi.org/10.1051/matecconf/201929404017 , Published online16 October 2019 (Web of Science).
6. Шевяков О.В., Головкова Л.С. Розвиток соціотехнічних систем діяльності в контексті поведінкової економіки: моделювання лідерського потенціалу. European vector of contemporary psychology, pedagogy and social sciences: the experience of Ukraine and the Republic of Poland: Collective monograph. Volume 2. Sandomierz: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2018. 476 p.
7. Головкова Л.С. (підрозділ 3.11.). Інституціонально-еволюційні трансформації інтелектуального потенціалу в контексті системи суспільного відтворення. С.405-414. Sozioцkonomische und rechtliche Faktoren der sozialen Entwicklung unter den Bedingungen der Globalisierung. Hrsg. von Doktor der Wirtschaftswissenschaften, Professor Yu.V. Pasichnyk – kollektive Monographie in 2 Bдnden, B. 1 – Shioda GmbH, Steyr, Austria, 2018. – 470 p.
8. Sheviakov O.V., Holovkova L.S. Psychological providing professional competency of metalwork professionals in Ukraine and China. p. 20-35. Professional competency of modern specialist: means of formation, development and improvement: monograph. Warsaw: BMT Eridia Sp .z o.o., 2018, p. 424.
9. Головкова Л. С. Сучасні проблеми формування системи фінансово-економічної безпеки залізнично-транспортного комплексу України / Л. С. Головкова, А. М. Якимова // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. - № 1. – 2015. – С. 56-69.
10. Головкова Л.С. /Стратегия развития корпоративного сектора экономики в контексте евроинтеграции / Л. С. Головкова// Nierуwnoci Spoіeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 43 (3/2015), С.335-342.
11. Головкова Л.С. Интеллектуальный капитал страны как основа социально-экономической безопасности / Л.С. Головкова // NierуwnoњciSpoіeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 48 (4/2016), - С. 56-65.
12. Головкова Л. С. Реінжиніринг бізнес-процесів у розвитку залізничного туризму в Україні / Л. С. Головкова, Л. А. Дяченко // Проблеми економіки транспорту: зб. наук. праць Дніпропетр. нац. ун-ту ім. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, ДНУЗТ. – 2016. – Вип. 12. - С. 67-77.
13. Головкова Л.С., Н.В. Гриньох, Л.А. Дяченко Еволюція поведінки індивідуальних споживачів на ринку туристичних послуг у контексті поведінкової економіки / Л.С. Головкова Н.В. ГРИНЬОХ, Л.А. ДЯЧЕНКО // Проблеми економіки транспорту : зб. наук. праць Дніпропетр. нац. ун-ту ім. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, ДНУЗТ. – 2017. – Вип. 12. – С. 8- 22.
14. Головкова Л.С., Шевяков О.В., Головкова А.Є. «Психологічне забезпечення розвитку соціотехнічних систем професійної діяльності в контексті організаційних змін» »- «Review of transport economics and management»: зб. наук. праць Дніпропетр. нац. ун-ту ім. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, ДНУЗТ. – 2019. – Вип. 1.
15. Головкова Л.С.Б. М. Андрушків, Н. Б. Кирич, А. В. Пешко, О.Б. Погайдак, С. М. Співак Безпека держави. Парадигма забезпечення змін на краще!.Security of the State. The Paradigm of Providing Change for Better! Проблеми економіки транспорту : зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпро, 2018. – Вип. 16. – С. 7–14.
16. Коренюк Л.В., Головкова Л.С. Фінансові чинники конкурентоспроможності регіону у контексті децентралізації Вісник Приазовського державного технічного університету. – Маріуполь: ДВНЗУ, 2018. – Вип. 35. – С. 45 – 51.
17. S. CHIMSHIT, L. GOLOVKOVA, A. YAKYMOVA, L. DOBRYK. SPECIAL ASPECTS OF THE INFLUENCE OF MACROECONOMIC INDICATORS ON FORMATION OF THE BUDGETARY POLICY OF UKRAINE. Journal of European Economy, [S.l.], v. 18, n. 3, p. 303-320, nov. 2019.
18.Головкова Л.С. /Стратегия развития корпоративного сектора экономики в контексте евроинтеграции / Л. С. Головкова// NierуwnoњciSpoіeczne a WzrostGospodarczy, nr 43 (3/2015), С.335-342. 1. Alexander Pshinko, Liudmila Golovkova, Viktoriia Kolomiiets Costs of the human capital and development of the social potential in accounting system for Central and Eastern Europe. Journal of European Economy, [s.l.], v. 19, n. 1, p. 182-196, mar. 2020. ISSN 2519-4089.
19. ГОЛОВКОВА Л.С., БАЙГУШЕВ В.В. СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК АСОЦІАЦІЇ "УКРАВТОПРОМ" В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ РИНКУ ЛЕГКОВИХ АВТОМОБІЛІВ УКРАЇНИ. «Review of transport economics and management». – Дніпро: Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна, 2020. – Вип. 3(19). – 250 с. DOI: https://doi.org/10.15802/rtem.v0i3(19).209833.
20. ГОЛОВКОВА Л. С., ЮХНОВСЬКА Ю. О. КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ВПЛИВУ ЧИННИКІВ НА ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ. 2020 БІЗНЕСІНФОРМ № 2 ’2020. www.business-inform.net. С.179-186.

Перелік захистів докторських (кандидатських) дисертацій:
1. Добрик Л.О. «Організаційно-економічний механізм управління реалізаційними процесами на машинобудівних підприємствах», дис. к.е.н., спец. 08.00.04, 2008 р., м. Маріуполь;
2. Шапуров О.О. « Управління виробничо - господарською діяльністю машинобудівних підприємств в умовах ринку», дис. к.е.н., спец. 08.00.04 , 2010 р., м. Запоріжжя;
3. Юхновська Ю.О. « Розвиток інтегрованих корпоративних структур в машинобудуванні», дис. к.е.н., спец. 08.00.04, 2011 р., м. Запоріжжя;
4. Риженко О.М. « Управління бюджетуванням акціонерних товариств». Дис. К.е.н., спец. 08.00.04., 2011 р., м. Запоріжжя;
5. Лукашов О.О. «Формування та розвиток трудоресурсного потенціалу акціонерного товариства» Дис. к.е.н., спец. 08.00.04, 2011 р., м. Запоріжжя;
6. Тян Є.Р.,«Механізм забезпечення ефективності інвестиційної діяльності підприємства», дис. к.е.н., спец. 08.00.04, 2012 р., м. Дніпропетровськ;
7. Рекун І.І. «Методологічні засади розвитку системи економічної безпеки підприємств залізничного транспорту» д.е.н, спец. 08.00.04, 2016 р., м. Дніпропетровськ;
8. Коломієць В.М. «Інституціональна система розвитку людського капіталу національної економіки», дис. д.е.н., спец. 08.00.03, 2019 р., м. Дніпро;

Ключові слова з напряму досліджень: економічний потенціал соціально-економічних систем, фінансово-економічна безпека, поведінкова економіка, управління корпораціями, цифрова економіка.

Переглядів :

Назад до списку