ОНП "Економіка"

Версія для друку
Освітньо-наукова програма «Економіка»
Галузь знань - 05 "Соціальні і поведінкові науки"
Спеціальність - 051 "Економіка"
Рівень вищої освіти - третій (освітньо-науковий)
АКРЕДИТАЦІЯ переглянути Сертифікат 

1. Стратегічний план розвитку Дніпровського національного університету імені академіка В. Лазаряна  
• Положення про розроблення та реалізацію освітніх програм вищої освіти у Дніпровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В Лазаряна
4. Навчальні плани ОНП  
• Тимчасове Положення про порядок вибору навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти Дніпровського національного університету імені академіка В. Лазаряна
• Порядок визнання результатів навчання та компетентностей, здобутих у неформальній та/або інформальній освіті в Дніпровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Вимоги та критерії оцінювання дослідницької пропозиції можна переглянути за посиланням 
6. Силабуси навчальних дисциплін 
- Цикл обов'язкових освітніх компонентів загальної та професійної підготовки аспіранта: 
- Цикл освітніх компонентів за вибором аспіранта:
• Сталий розвиток суспільства
 Управління змінами на транспорті
• Економічна оцінка інвестицій
7. Інформація щодо оновлення робочих програм навчальних дисциплін, силабусів 
• Філософія
• Психологія та педагогіка вищої школи
• Управління проєктами
• Іноземна мова
• Іноземна мова за професійним спрямуванням
• Економічна оцінка інвестицій
• Друга іноземна мова
• Математичні моделі і методи прийняття рішень
• Інтелектуальна власність
• Системи наукової інформації та наукометрія
• Основи інноваційних технологій.
• Економіка
• Управління змінами на транспорті
• Сталий розвиток суспільства
• Розвиток систем корпоративного управління
• Ділове спілкування іноземною мовою
• Методологія наукових досліджень
8. Положення з підсумкової атестації аспірантів
9. Інформація про форми контрольних заходів, атестацій та критерії оцінювання
• Оцінювання аспірантів за результатами виконання освітньої складової ОНП згідно навчального плану у формі заліків та екзаменів здійснюється відповідно до прийнятої загально університетської шкали оцінювання, яка обов’язково приводиться у робочих програмам освітніх компонентів (відмінно – дуже добре – добре – задовільно – достатньо).
• Оцінювання наукової складової проводиться двічі на рік у вигляді проміжної та річної атестації наукової роботи аспірантів. Критерії оцінювання наукової роботи аспірантів приведені у Додатку 6 Положення про підготовку здобувачів на третьому (освітньо – науковому) рівні вищої освіти на здобуття ступеня доктора філософії у Дніпровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.
10. Результати опитувань аспірантів
• Відгук-рецензія на ОНП від ДНУ ім. О. Гончара
14. Пропозиції щодо обговорення проектів ОНП
• електронна адреса аспірантури та докторантури університету [email protected] 
• та адреса гаранта ОНП [email protected]

Возврат к списку