Перелік проектів «Horizon Europe» (частково*)

Версія для друку

12 / 05 2022
Напрям «Нові речовини та матеріали»


№ п/пНазва проектуКод проектуПосилання на сторінку проекту (Website)
1. Innovative industrial transformation of the steel and chemical industries of Europe/Інноваційна промислова трансформація сталеливарної та хімічної промисловості Європи 958318 https://cordis.europa.eu/project/id/958318
2. Hybrid power-energy electrodes for next generation lithium-ion batteries/Гібридні енергетично-енергетичні електроди для літій-іонних акумуляторів наступного покоління 875527 https://cordis.europa.eu/project/id/875527
3. Flexible, Safe and efficient REcycling of Li-ion batterieS for a comPetitive, circular, and sustainable European battery manufaCTuring industry (RESPECT)/ Гнучка, безпечна та ефективна переробка літій-іонних батарей для конкурентоспроможної, кругової та стійкої європейської індустрії виробництва акумуляторів (RESPECT) 101069865 https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/org-details/999999999/project/101069865/program/43108390/details

Напрям – «Енергетика та енергоефективність»

№ п/п Назва проекту Код проекту Посилання на сторінку проекту (Website)
1.Virtual Power Plant for Interoperable and Smart isLANDS/ Віртуальна електростанція для сумісних і розумних островів
957852
https://cordis.europa.eu/project/id/957852

2.The first automatic conductive charger for electric vehicles/Перший автоматичний струмопровідний зарядний пристрій для електромобілів
968403
https://cordis.europa.eu/project/id/968403


3.Artificial Intelligence for Next Generation Energy/Штучний інтелект для енергії нового покоління101016508

https://cordis.europa.eu/project/id/101016508

4.Life-cycle optimization of industrial energy efficiency by a distributed control and decision-making automation platform/Оптимізація життєвого циклу промислової енергоефективності за допомогою розподіленої платформи керування та автоматизації прийняття рішень958410

https://cordis.europa.eu/project/id/958410


5.Advanced Energy Performance Assessment towards Smart Living in Building and District Level (SmartLivingEPC)/ Розширена оцінка енергетичної ефективності для розумного життя на рівні будівлі та району101069639

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/org-details/999999999/project/101069639/program/43108390/details


6.European commoN EneRgy dataSpace framework enabling data sHaring-driven Across- and beyond- eneRgy sErvices (ENERSHARE)/ Європейська загальна платформа EneRgy dataSpace, що забезпечує обмін даними між та поза енергетичними послугами (ENERSHARE)101069831https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/org-details/999999999/project/101069831/program/43108390/details
7.VertIcal demos over Common large scale field Trials fOr Rail, energy and media Industries/Демо-версії загальних широкомасштабних польових випробувань для залізничної, енергетичної та медіа-індустрії
857201

https://cordis.europa.eu/project/id/8572018.Minimal Size Thermal and Electrical Energy Storage System for In-Situ Residential Installation/Система накопичення теплової та електричної енергії мінімального розміру для житлового монтажу на місці869821https://cordis.europa.eu/project/id/869821

Напрям – «Раціональне природокористування»

№ п/п Назва проекту Код проекту Посилання на сторінку проекту (Website)
1.NovelEco - Societal Attitudes to Urban Novel Ecosystems/Ставлення суспільства до міських нових екосистем
101002440

https://cordis.europa.eu/project/id/1010024402.Productive Green Infrastructure for post-industrial urban regeneration/Продуктивна зелена інфраструктура для постіндустріального відродження міст776528

https://cordis.europa.eu/project/id/776528


3.Decision-making framework and processes for holistic evaluation of environmental and climate policies/Структура та процеси прийняття рішень для цілісної оцінки екологічної та кліматичної політики101056898

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/org-details/999999999/project/101056898/program/43108390/details


4.Mainstreaming Ecological Restoration of freshwater-related ecosystems in a Landscape context: INnovation, upscaling and transformation/Інтеграція екологічного відновлення екосистем, пов’язаних із прісною водою, у контексті ландшафту: інновації, підвищення масштабу та трансформація101036337

https://cordis.europa.eu/project/id/101036337


5.The power of diversity and social inclusion as a mean for reducing air pollution and achieving green urban nexus in climate neutral cities/Сила різноманітності та соціальної інтеграції як засіб для зменшення забруднення повітря та досягнення зеленого міського зв’язку в кліматично нейтральних містах101003799

https://cordis.europa.eu/project/id/101003799


6.Building Trust in Ecosystems and Ecosystem Components/Зміцнення довіри до екосистем та компонентів екосистеми952702https://cordis.europa.eu/project/id/952702

Напрям – «Інформаційні та комунікаційні технології»

№ п/п Назва проекту Код проекту Посилання на сторінку проекту (Website)
1.Data Process & Technological Bricks for expanding digital value creation in European Data Spaces (DataBri-X)/ Обробка даних і технологічні блоки для розширення створення цифрових цінностей у європейських просторах даних (DataBri-X)101070069https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/org-details/999999999/project/101070069/program/43108390/details
2.An International Early-Stage Research Ecosystem Boosting the Attraction of Talented Early-Stage Researchers/Міжнародна дослідницька екосистема на ранній стадії, яка привертає увагу талановитих дослідників раннього етапу
101034285
https://cordis.europa.eu/project/id/101034285
3.INEDIT - open INnovation Ecosystems for Do It Together process, «"International, Interdisciplinary and Intersectoral Information and Communications Technology PhD Programme"»/Відкриті інноваційні екосистеми для процесу 869952
https://cordis.europa.eu/project/id/869952
4.Do It Together
VertIcal demos over Common large scale field Trials fOr Rail, energy and media Industries/Демо-версії загальних широкомасштабних польових випробувань для залізничної, енергетичної та медіа-індустрії
857201
https://cordis.europa.eu/project/id/857201
5.EfficieNT Risk-bAsed iNspection of freight Crossing bordErs without disrupting business/ЕФЕКТИВНА перевірка перетину вантажів кордонів, що ґрунтується на оцінці ризиків, без перешкод для бізнесу883424

https://cordis.europa.eu/project/id/883424


6.MethOds and tools for comprehensive impact Assessment of the CCAM solutions for passengers and goods/Методи та інструменти для комплексного впливу Оцінка рішень CCAM для пасажирів і вантажів101069852
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/org-details/999999999/project/101069852/program/43108390/details
7.Maintaining integrity, performance and safety of the road infrastructure through autonomous robotized solutions and modularization/Підтримка цілісності, продуктивності та безпеки дорожньої інфраструктури за допомогою автономних роботизованих рішень та модульності955337
https://cordis.europa.eu/project/id/955337
8.Future Roads Fellowships/Стипендії «Дороги майбутнього»101034337
https://cordis.europa.eu/project/id/101034337
9.Advanced Energy Performance Assessment towards Smart Living in Building and District Level (SmartLivingEPC)/ Розширена оцінка енергетичної ефективності для розумного життя на рівні будівлі та району101069639

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/org-details/999999999/project/101069639/program/43108390/details
10Optimal Construction Management & Production Control/Оптимальне управління будівництвом і контроль виробництва958398https://cordis.europa.eu/project/id/958398

Напрям – «Фундаментальні проблеми сучасного матеріалознавства»

№ п/п Назва проекту Код проекту Посилання на сторінку проекту (Website)
1.Development of efficient and environmental friendly LONG distance powertrain for heavy dUty trucks aNd coaches/Розробка ефективної та екологічно безпечної трансмісії на великі дистанції для важких вантажівок і туристичних автобусів 
874972 https://cordis.europa.eu/project/id/874972
2.Enhanced Low-cost COmplex COmposite Structures/Покращені недорогі комплексні композитні структури 
831900 https://cordis.europa.eu/project/id/831900

Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук


№ п/п Назва проекту Код проекту Посилання на сторінку проекту (Website)
1.Late Antiquity After Antiquity: The Last of the Ancient Platonists in the Early Modern Period/Пізня античність після античності: останній з античних платоністів у період раннього Нового часу
795792
https://cordis.europa.eu/project/id/795792


2.Experiences of youth in natural mentoring relationships: Qualitative exploratory study/Досвід молоді у природних наставницьких стосунках: Якісне дослідницьке дослідження101027291
https://cordis.europa.eu/project/id/101027291
3.Computational Literary Studies Infrastructure/Інфраструктура обчислювального літературознавства101004984
https://cordis.europa.eu/project/id/101004984
4.An International Early-Stage Research Ecosystem Boosting the Attraction of Talented Early-Stage Researchers/Міжнародна дослідницька екосистема на ранній стадії, яка привертає увагу талановитих дослідників раннього етапу101034285

https://cordis.europa.eu/project/id/101034285

5.Sustainable Energy Investing and Financing Activation/Активізація інвестування та фінансування сталої енергії101033741https://cordis.europa.eu/project/id/101033741

Начальний та освітній процес 

№ п/п Назва проекту Код проекту Посилання на сторінку проекту (Website)
1.International, Interdisciplinary and Intersectoral Information and Communications Technology PhD Programme/Міжнародна, міждисциплінарна та міжгалузева інформаційно-комунікаційна програма PhD 


101034261 https://cordis.europa.eu/project/id/101034261
2.RMIT European Doctoral Innovators (REDI) Programme/Програма RMIT Європейська програма докторантів-новаторів (REDI)  101034328https://cordis.europa.eu/project/id/101034328

*Примітки:
Повний перелік проектів, які рекомендуються українським науковцям та дослідникам можна побачити за посиланням: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/ua-opportunities
Детальна інформація щодо порталу «Європейський дослідницький простір для України» (ERA4Ukraine) та участі українських науковців та дослідників у проектах «Horizon Europe» які фінансуються ЄС можна ознайомитись за наступним посиланням: https://euraxess.ec.europa.eu/ukraine/ukrainian


Переглядів : 7308

Назад до списку