Для вступників

Версія для друку
   Університет веде підготовку докторантів та аспірантів за рахунок коштів Державного бюджету України – за державним замовленням та за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).  

Вартість навчання у докторантурі - 9 460,00 грн., 
Вартість навчання у аспірантурі з відривом від виробництва - 12 100,00 грн.. 
Вартість навчання у аспірантурі без відривом від виробництва - 10 800,00 грн. 
Вартість навчання здобувачів – 5 620,00 грн.
Вартість навчання для іноземних громадян – 2 500,00 $

ДОКТОРАНТУРА


На підставі угод, що укладаються з докторантом і керівником вищого навчального закладу до докторантури приймаються громадяни України, кандидати наук, що мають наукові досягнення в обраній галузі. 

Вступники до докторантури, подають:

 заяву на ім’я ректора,

• згода на збір та обробку персональних даних,

 копію першої сторінки паспорту,

 особистий листок з обліку кадрів з фотокарткою, який засвідчено відділом кадрів за місцем основної  роботи,

 копія трудової книжки (засвідчена НК),

 довідку з бухгалтерії про заробітну платню,

 копію диплома кандидата наук або доктора філософії,

 копію атестату доцента, с. н. с. за їх наявністю,

 розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дослідницької роботи та/або інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту,

 список опублікованих наукових праць та винаходів,

 медичну довідку про стан здоров’я  за формою № 286-у,

 ідентифікаційний код,     

• письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені акад.. В. Лазаряна, із згодою бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури, 

 одну фотокартки розміром 3х4.


Нормативний строк підготовки доктора наук у докторантурі - два роки

Прийом документів до 1 жовтня 2017 року

Початок підготовки докторантів в докторантурі – 1 грудня 2017 року


АСПІРАНТУРА

Основною формою підготовки здобувачів ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти є аспірантура 

Термін навчання в аспірантурі:

• з відривом від виробництва - 4 роки, 

• без відриву від виробництва - 4 роки.


Особи, допущені до вступних іспитів в аспірантуру, складають три іспити за програмою вищого навчального закладу:

• Спеціальну дисципліну

• Іноземну мову


Особа може вступити до університету для здобуття ступеня доктора філософії на основі освітнього рівня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), здобутого за іншою спеціальністю. При цьому приймальна комісія може призначити додаткове випробування за обраною спеціальністю. 


Особи, вступники до аспірантури, подають:

• заяву на ім'я ректора,

• особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою установи, в якій вступник до аспірантури навчався або працював,

• дві фотокартки розміром 3х4.

• список опублікованих наукових праць і винаходів, копії опублікованих статей/тез (за наявності),

• дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності,

• медичну довідку про стан здоров'я за формою № 286-у,

• завірену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу,

• рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу (за наявності),

• копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера для осіб, які вступають до аспірантури на денну форму навчання, якщо немає відмітки в паспорті про його відсутність),

• довідку з постійного місця реєстрації (для осіб, які мають намір проживати в університетському гуртожитку),

• міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні В2 – С2 (за наявності),

• військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних,

 реферат за обраною спеціальністю для здобуття ступеня доктора філософії подають вступники на основі освітнього рівня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), здобутого за іншою спеціальністю.

Особам, які здобули вищу освіту за кордоном, встановлюється еквівалентність поданого диплома відповідно до «Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти», затвердженого наказом МОН України № 504 від 05.05.2015 року;


У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобуту вищу освіту може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про закінчення вищого навчального закладу, здобуття відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня та кваліфікації.


Прийом документів до докторантури та аспірантури з 21.08.2017 до 4.09.2017.


Вступні іспити до аспірантури з 05.09.2017 по 10.09.2017.


Терміни зарахування вступників за державним замовленням до 15.09.2017 


Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб, за рахунок цільових державних кредитів до 30.09.2017


Початок занять з 01.10.2017

Більш детально про правила прийому за посиланням (Завантажити)Возврат к списку