Звіт про наукову діяльність за 2016 рік

Версія для друку
   
Наукова діяльність є одним з основних напрямків роботи Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. В 2016 році у виконанні НДР взяло участь 31 науковий підрозділ університету, що працювали над виконанням держбюджетних та госпдоговірних науково-дослідних робіт.  
   Останніми роками на фоні скорочення обсягів надходжень від госпдоговірних НДР спостерігається скорочення штату наукових працівників. За останній рік кількість штатних наукових співробітників скоротилася на 13%.
Кадровий склад штатних наукових працівників складає 121 особу, серед яких чисельність молодих вчених в університеті суттєво не змінюється і складає біля 32%. 
   Підготовка наукових кадрів здійснюється через аспірантуру та докторантуру. В аспірантурі навчалось 58 аспірантів. В докторантурі навчалось 5 докторантів. В університеті функціонують три спеціалізовані наукові ради: всі три із захисту докторських дисертацій, в яких відбуваються захисти за 7 науковими спеціальностями. Співробітниками університету у 2016 році захищено 12 дисертацій. З них 5 доктора наук та 8 – кандидата  наук.
DSC_1258.jpgDSC_1154s.jpgDSC_1169s.jpgDSC_1181-s.jpg
   Фінансування науково діяльності в університеті здійснюється за рахунок коштів загального фонду державного бюджету та за рахунок коштів вітчизняних та іноземних замовників. Всього в університеті виконувалось 204 роботи, з яких: 8 робіт із фінансуванням із загального фонду державного бюджету та 196 із спеціального фонду державного бюджету.    
31.png
  Фактичний обсяг фінансування науково-дослідних робіт у 2016 році склав 13,2 млн. грн. У 2016 році відбулося зростання обсягів фінансування НДР після чотирьох років падіння. Зростання було досягнуто за рахунок поступового відновлення роботи на замовлення іноземних підприємств. Частка фінансування НДР із загального фонду складає біля 17%.
   Тематика науково-дослідних робіт пов’язана з розробкою та випробуваннями рухомого складу залізниць та міського транспорту, локомотивною тягою поїздів, залізничною інфраструктурою,  експлуатацією залізничного транспорту, економікою, екологією, електрифікацією залізничного транспорту. Основні наукові роботи пов’язані з пріоритетними напрямками досліджень, визначеними Законом України та Постановою Кабміну. У 2016 році було завершено 5 науково-дослідних робіт, що фінансувались із загального фонду державного бюджету. Із них 1 фундаментальна та 4 прикладні. Три роботи виконувались університетом самостійно. Одна комплексна, в якій університет був основним виконавцем, та ще в одній співвиконавцем.
1456.jpg
   НДР. Розвиток туристичних перевезень залізничним транспортом в Україні. Обсяг фінансування 840,0 тис. грн. Анексія Криму та деякі інші геополітичні зміни викликали перерозподіл туристичних потоків та створили умови для зміни вектору розвитку туристичного бізнесу. В цих умовах розвиток нової туристичної, зокрема транспортної, інфраструктури може бути однією із точок зростання національної економіки. Одним із туристично привабливих регіонів є Закарпатська область. В рамках проекту запропоновано перетворення існуючої мережі вузькоколійних залізниць Закарпаття на туристичні залізниці. Розроблено конструкції сучасного рухомого складу. В рамках проекту розроблено не тільки  комплект виставкових та інформаційних матеріалів, а й макетні зразки вагонів для туристичних перевезень. Зараз університет працює над популяризацією проекту та створенням ініціативної групи з його реалізації, також планується днями організація комітетських слухань у трьох профільних комітетах Верховної Ради України з питань розвитку вузькоколійного туризму. Елементи НДР використані при укладанні госпдоговорів на суму 170 тис. грн.  За результатами роботи опубліковано 43 наукові публікації та отримано 8 патентів та свідоцтв авторського права. Захищено чотири дисертації кандидата технічних наук та 7 магістерських робіт.
   Комплексна НДР, яка виконувалась університетом разом з Українським державним університетом залізничного транспорту: Формування підходів щодо покращення використання вантажних вагонів та оперативного управління просування вагонопотоків в міжнародних перевезеннях. Обсяг фінансування 553.1 тис грн. Транзитні перевезення є одним із основних напрямків експорту послуг і являють собою досить прибутковий бізнес. У 2013 році доля транзитних перевезень складала 8% за обсягом та 20% за надходженнями коштів. Необхідно відмітити, що в даному секторі ринку існує жорстка конкуренція з іншими державами і за останнє десятиріччя Україна втратила 70% транзитних залізничних перевезень. Основна ідея, яка була реалізована в проекті, полягає у тому, що на ринку транзитних перевезень залізнична транспортна система повинна конкурувати не за обсяги перевезень взагалі, а за кожного окремого вантажовідправника. В роботі розроблено систему показників для оцінки роботи рухомого складу на окремих маршрутах, розроблено програмне забезпечення для їх розрахунку на базі даних автоматизованої системи управління вантажними перевезеннями, розроблено методи підвищення показників якості перевезень за рахунок маршрутизації, організації руху поїздів за розкладом, використання приватної локомотивної тяги та ін., з використанням методів теорії ігр розроблено метод, що дозволяє обирати раціональні тарифи та технічні параметри перевезення в умовах наявності конкуруючих напрямків.  За результатами роботи опубліковано 66 публікацій, з них 9 у виданнях, що входять до SCOPUS, захищено 1 докторську дисертацію та 6 кандидатських дисертацій, ще одну прийнято до захисту. Впровадження планується на Укрзалізниці та у стивідорних компаніях в морських портах.
   Фундаментальна НДР: Розробка наукових основ та техніко-економічне обґрунтування етапів впровадження швидкісного і високошвидкісного руху поїздів в Україні. Обсяг фінансування 685 тис грн. Швидкісні залізничні перевезення є одним із основних напрямків розвитку пасажирського транспорту у світі. При цьому питання підвищення швидкостей та вимог до існуючих залізниць чи будівництво нових ділянок колії залишаються відкритими. Розроблено науковий підхід, що дозволив розробити та науково обґрунтувати  стратегію вирішення альтернатив: будівництво нової спеціалізованої траси на всьому напрямку або використання існуючих модернізованих ділянок залізниць для заїзду швидкісних поїздів у міста при впровадженні високошвидкісного руху в Україні, спрогнозувати ефективність функціонування швидкісного і високошвидкісного залізничного транспорту на ринку транспортних послуг. Розроблені практичні рекомендації надають можливість встановлювати норми та допуски утримання геометричних параметрів залізничної колії, що забезпечують безпеку руху справного рухомого складу на ділянках швидкісного та високошвидкісного руху поїздів. За результатами роботи надруковано 68 публікацій, захищено 2 докторських та 3 кандидатських дисертації.
   Прикладна НДР: Наукові основи ефективного використання енергії рекуперації в системі електричного транспорту. Обсяг фінансування 343,5 тис грн. Розроблено алгоритми регулювання вихідної напруги та режимів роботи накопичувачів енергії і інверторів напруги тягових підстанцій, які дозволяють підвищити ефективність рекуперації енергії транспортних засобів на 10...15 %. Розроблені закони ситуаційного регулювання напруги на шинах тягових підстанцій, що дозволять розширювати зони рекуперації електротранспорту та знизити енергоємність систем тягового постачання на 4-5%. За результатами роботи надруковано 45 публікацій, захищено 1 докторську дисертацію.
   Значний обсяг наукових робіт, виконаних університетом, пов'язаний з проведенням випробувань залізничного рухомого складу та транспортної інфраструктури. Зокрема виконано випробування модернізованого електропоїзда Hyundai, польського трамвая Pesa для м. Київ, виконано технічне діагностування та проектування цілої низки стратегічних мостів на Сході країни та ін.
   Виконання НДР на замовлення іноземних підприємств до 2014 року було одним з основних джерел фінансування наукових підрозділів університету. Частка цих надходжень досягала 40%. Останні роки відбувалося значне зниження обсягів таких робіт у зв’язку з закриттям ринків країн Митного Союзу. Університет здійснює пошуки нових замовників. Одними із знакових заходів були: візит до університету посла Індії в Україні, візит ректора Адамаського університету (м. Калькутта), візит аташе Франції з культури та аташе Франції з науки. 
   У 2016 році університет приймав участь у 9-ти міжнародних та вітчизняних виставках. Розробки університету були представлені на виставках InnoTrans-2016 (м. Берлін, Німеччина), Asia Rail (м. Стамбул, Туреччина) та Iran Rail Expo (м. Тегеран, Іран) – 2016, TransUkraine – 2016 (м. Одеса), Сучасні заклади освіті-2016 (м. Київ), «Залізнична техніка та технології перевезень» (м. Дніпро) та ін.

DSC_1584.jpg20160317_122852[1].jpgDSC_9870.jpg

   В 2016 році в університеті було проведено 11 міжнародних наукових конференцій та 5 наукових семінарів. Зокрема було проведено Всеукраїнський семінар «Elsevier: пошук та аналіз наукових статей, підготовка публікацій в рейтингових журналах, планування науково-дослідницької діяльності» за участю консультанта із ключових інформаційних рішень Elsevier в Україні, Росії, Республіці Білорусь.
   Університет є засновником 8 друкованих видань. За 2016 рік було видано 24 випуски. Продовжується робота з реєстрації видань у міжнародних наукометричих базах даних. Журнал «Антропологічні виміри філософських досліджень» включено до бази Web of Science, журнал «Наука та прогрес транспорту» знаходиться під моніторингом у SCOPUS.
   У 2016 році співробітниками університету було опубліковано 1001 публікацій, з них монографій – 16, підручників та навчальних посібників – 19, статей у виданнях, що входять в  SCOPUS та Web of Science – 26.

IMG_книга.jpgIMG.jpgObl_Shaposhn_gr.jpgОбложка_ДО.jpgIMG+1.jpgcover_print+.jpg

   За 2016 рік отримано 54 охоронних документи, в тому числі 32 патенти та 22 свідоцтва на реєстрацію авторських прав на твори. Подано 61 заявку на патенти та свідоцтва про авторське право.
   Університет приймає активну участь в роботі робочих груп Національного комітету з відродження промисловості, що очолюється Прем’єр – міністром та співпрацює з провідними виробничими підприємствами з удосконалення машинобудівної та інших галузей економіки України.
   В університеті навчається 3185 студентів денної форми навчання. До виконання науково-дослідних робіт залучались 705 студентів – в основному 3-5 курсів. З оплатою праці у виконанні НДР приймали участь 447 студентів, що працювали на посадах техніків та фахівців. 
Студентами університету отримано 7 перемог у другому етапі Всеукраїнських студентських олімпіад. Підготовані 34 роботи на Всеукраїнські наукові конкурси, 7 з яких стали переможцями.