ОНП "Економіка"

Версія для друку
Освітньо-наукова програма «Економіка»
Галузь знань - 05 "Соціальні і поведінкові науки"
Спеціальність - 051 "Економіка"
Рівень вищої освіти - третій (освітньо-науковий)

1. Стратегічний план розвитку Дніпровського національного університету імені академіка В. Лазаряна  
4. Навчальні плани ОНП  
• Економіка
• Сталий розвиток суспільства
 Управління змінами на транспорті
• Економічна оцінка інвестицій
7. Інформація щодо оновлення робочих програм навчальних дисциплін, силабусів 
• Філософія
• Психологія та педагогіка вищої школи
• Управління проєктами
• Іноземна мова
• Іноземна мова за професійним спрямуванням
• Економічна оцінка інвестицій
• Друга іноземна мова
• Математичні моделі і методи прийняття рішень
• Інтелектуальна власність (дві частини) [x] [x]
• Системи наукової інформації та наукометрія
• Основи інноваційних технологій.
• Економіка
• Управління змінами на транспорті
• Сталий розвиток суспільства
• Розвиток систем корпоративного управління
• Ділове спілкування іноземною мовою
8. Положення з підсумкової атестації аспірантів
9. Інформація про форми контрольних заходів, атестацій та критерії оцінювання
• Оцінювання аспірантів за результатами виконання освітньої складової ОНП згідно навчального плану у формі заліків та екзаменів здійснюється відповідно до прийнятої загально університетської шкали оцінювання, яка обов’язково приводиться у робочих програмам освітніх компонентів (відмінно – дуже добре – добре – задовільно – достатньо).
• Оцінювання наукової складової проводиться двічі на рік у вигляді проміжної та річної атестації наукової роботи аспірантів. Критерії оцінювання наукової роботи аспірантів приведені у Додатку 6 Положення про підготовку здобувачів на третьому (освітньо – науковому) рівні вищої освіти на здобуття ступеня доктора філософії у Дніпровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.
10. Результати опитувань аспірантів
11. Матеріально-технічне забезпечення
12. Академічна доброчесність
• Кодекс академічної доброчесності
• Група сприяння академічній доброчестності
• Положення про дотримання академічної доброчесності
13. Відгуки стейкхолдерів:
• Відгук-рецензія на ОНП від ДНУ ім. О. Гончара
14. Пропозиції щодо обговорення проектів ОНП
• електронна адреса аспірантури та докторантури університету asp.dnuzt@gmail.com 
• та адреса гаранта ОНП vladimirbobyl2@gmail.com

Возврат к списку