Відділ інтелектуальної власності

Версія для друку

Функції відділу інтелектуальної власності у складі науково-дослідної частини університету


•  Аналіз спільно з науковими підрозділами-виконавцями науково-дослідних робіт, що плануються до виконання,  прогнозування їх результатів з метою виявлення патентоздатних об'єктів інтелектуальної власності.

•  Методичне керівництво проведенням патентного пошуку, патентних досліджень та оформлення звітів про такі роботи у відповідності з вимогами діючих нормативних документів.

•  Моніторинг потреб ринку у об'єктах права інтелектуальної власності, майнові права на які належать університету, при пошуку потенційних партнерів, укладанні договорів, якими передбачається будь-яка реалізація чи передача власності на об’єкт інтелектуальної власності.

•  Формування бази даних науково-технічної та іншої інформації для віднесення наукових розробок, створених в університеті, до комерційної таємниці.

• Аналіз результатів наукової, науково-технічної та іншої діяльності університету щодо можливості їх відкритого опублікування, використання, експонування, передання третім особам, включення до баз даних та інших форм інформації, доступних невизначеному колу осіб.

•  Консультатівно-права та інформаційна підтримка діяльності працівників університету у питаннях законодавства в сфері інтелектуальної власності.

•  Методичне супроводження підготовки авторами комплекту документації для подання заявки на виноходи, корисні моделі з метою отримання патентів, реєстрація поданих заявок, листування з державними патентними органами.

•  Облік отриманих університетом патентів на винаходи, корисних моделей, свідоцтв на заявки на товари та послуги, свідоцтв про реєстрацію комп’ютерних програм та інших творів.

•  Розробка нормативних та методичних документів університету, що регламентують питання створення, правової охорони і комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності.

•  Підготовка проектів наказу ректору про заохочення та винагороди авторам за створення і реалізацію об’єктів промислової власності що комерціалізовані.

•  Участь у заходах для запобігання порушення майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності університету іншими особами та запобігання порушень університетом прав третіх осіб.

•  Організація підвищення кваліфікації та навчання працівників університету, студентів та аспірантів у сфері інтелектуальної власності.

•  Організація участі та забезпечення представництва університету у міських, регіональних та інших рівнів конференціях та виставках з питань інтелектуальної власності.