ОНП "Транспортні технології на залізничному та промисловому транспорті"

Версія для друку
Освітньо-наукова програма - Транспортні технології на залізничному та промисловому транспорті
Галузь знань - 27 - Транспорт
Спеціальність - 275 - Транспортні технології (за видами)
Рівень вищої освіти - третій (освітньо-науковий)
АКРЕДИТАЦІЯ переглянути Сертифікат


1. Стратегія розвитку: 
• 2016 p.
• 2020 р.
4. Навчальні плани ОНП -
• 2016 р. 
• 2020 р. денна форма навчання
• 2020 р. заочна форма навчання 
Вимоги та критерії оцінювання дослідницької пропозиції можна переглянути за посиланням
6. Силабуси навчальних дисциплін: 
- Цикл обов'язкових освітніх компонентів загальної та професійної підготовки аспіранта: 
- Цикл освітніх компонентів за вибором аспіранта:
• Економічна оцінка інвестицій
• Друга іноземна мова
• Інтелектуальна власність
• Основи інноваційних технологій
• Комп'ютерне моделювання електротехнічних систем
• Дискретні сигнали та системи
• Залізничні криві їх проектування та розрахунок
• Системи автоматизованого проектування залізниць
• Сучасні проблеми залізничної колії
• Імітаційне моделювання технологічних процесів на транспорті
• Тягово-економічні задачі
• Методи обстеження об'єктів транспорту
• Управління інноваційними проектами в галузі енергозбереження
• Технічна електродинаміка систем електричного транспорту
• Транспортні засоби пром. підприємств
7. Інформація щодо оновлення робочих програм навчальних дисциплін, силабусів: 
• Філософія
• Психологія та педагогіка вищої школи
• Управління проєктами
• Математичні моделі і методи прийняття рішень (2020 рік)
8. Положення з підсумкової атестації аспірантів
9. Інформація про форми контрольних заходів, атастацій та критерії оцінювання: 
• Оцінювання аспірантів за результатами виконання освітньої складової ОНП згідно навчального плану у формі заліків та екзаменів здійснюється відповідно до прийнятої загально університетської шкали оцінювання, яка обов’язково приводиться у робочих програмам освітніх компонентів (відмінно – дуже добре – добре – задовільно – достатньо).
• Оцінювання наукової складової проводиться двічі на рік у вигляді проміжної та річної атестації наукової роботи аспірантів. Критерії оцінювання наукової роботи аспірантів приведені у Додатку 6 Положення про підготовку здобувачів на третьому (освітньо – науковому) рівні вищої освіти на здобуття ступеня доктора філософії у Дніпровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.
14. Пропозиції щодо обговорення проектів ОНП:
• електронна адреса аспірантури та докторантури університету [email protected]
• та адреса гаранта ОНП [email protected]
16. Науковий потенціал освітньо-наукової програми

Возврат к списку